Poslední večeře.........

1. srpen 2012 | 13.38 |

Pán za tou poslední večeří učedlníků svých mnohými řečmi i potěšoval i napomínal 16. a Ducha svatého příchod předpověděl.
1 Nermutiž se srdce vaše. Věříte v Boha, i ve mne věřte.
2 V domu Otce mého apříbytkové mnozí jsou. Byť nebylo tak, pověděl bych vám. [3.] Jduť, abych vám připravil místo.
a2K 5,1; Žd 8,2
3 A odejdu-liť, a připravím vám místo, zaseť přijdu, a poberu vás k sobě samému, aabyste, kde jsem já, i vy byli.
a12,26; 17,24
4 A kam já jdu, víte, i cestu víte.
5 Dí jemu Tomáš: Pane, nevíme, kam jdeš. A kterak můžeme cestu věděti?
6 Dí jemu Ježíš: Já ajsem cesta, bi pravda, ci život. Žádný nepřichází gk Otci než skrze mne.
aŽd 9,8; [Iz 35,8]; b1Pt 2,24; cJ 1,4; 11,25; d6,44; [g]10,9
7 Byste znali mne, také i Otce mého znali byste; a již nyní jej znáte, a viděli jste ho.
8 Řekl jemu Filip: Pane, ukaž nám Otce, a dostiť jest nám.
9 Dí jemu Ježíš: Tak dlouhý čas s vámi jsem, a nepoznal jsi mne? Filipe, akdož vidí mne, vidí Otce, a kterak ty pravíš: Ukaž nám Otce?
a12,45
10 A což nevěříš, aže já v Otci a Otec ve mně jest? bSlova, kteráž já mluvím vám, sám od sebe nemluvím, ale Otec ve mně přebývaje, conť činí skutky.
a10,30.[38; 17,21]; b7,16; 8,26; 12,49; c5,17
11 Věřtež mi, že jsem já v Otci a Otec ve mně; nebo aspoň pro samy eskutky věřte mi.
[e5,36]
12 Amen, aamen pravím vám: Kdož věří ve mne, skutky, kteréž já činím, i on činiti bude, a větší nad ty činiti bude. Nebo já jdu k Otci svému.
aMt 21,21
13 A jestliže byste aco prosili ve jménu mém, toť učiním, aby oslaven byl Otec v Synu.
a15,7; 16,23.[24]; Mt 7,7.[11]; 21,22; Mk 11,24; L 11,9; 1J 3,22; 5,14; Jr 29,12
14 Budete-li zač prositi ve jménu mém, jáť učiním.
15 Milujete-li amne, přikázání mých ostříhejte.
a15,10; 1J 5,3
16 A jáť prositi budu Otce, a jiného Utěšitele dá vám, aby s vámi zůstal na věky,
17 Ducha pravdy, jehož svět nemůže přijíti. Nebo nevidí ho, aniž ho zná, ale vy znáte jej, nebť u vás přebývá a v vás bude.
18 Neopustímť avás sirotků, přijduť k vám.
aMt 28,20; [Jr 51,5]
19 Ještě maličko, a svět mne již neuzří, aale vy uzříte mne; nebo já živ jsem, a i vy živi budete.
a20,19
20 V ten eden vy poznáte, že já jsem v Otci svém, a vy ve mně, a já v vás.
a17,21.23
21 Kdož by měl přikázaní má a ostříhal jich, onť jest ten, kterýž mne miluje. A kdož mne miluje, milován bude od Otce mého, a jáť jej budu milovati a zjevím jemu samého sebe.
22 Řekl jemu Judas, ne onen Iškariotský: Pane, jakž jest to, že sebe nám zjeviti chceš, a ne světu?
23 Odpověděl Ježíš a řekl jemu: Miluje-li emne kdo, slova mého ostříhati bude, a Otec můj bude jej milovati, a k němu přijdeme, a fpříbytek u něho učiníme.
[ePř 8,17; f1K 3,16; Ef 3,17]
24 Kdož pak nemiluje mne, slov mých neostříhá; aa slovo, kteréž slyšíte, neníť mé, ale toho, kterýž mne poslal, Otcovo.
a7,16; 8,28; 12,49; 16,13
25 Toto mluvil jsem vám, u vás přebývaje.
26 Utěšitel apak, ten Duch svatý, kteréhož pošle Otec ve jménu mém, onť vás naučí všemu a připomeneť vám všecko, což jsem koli mluvil vám.
a15,26; 16,7; L 24,49; Sk 2,2
27 Pokoj azůstavuji vám, pokoj můj dávám vám; ne jako svět dává, já dávám vám. Nermutiž se srdce vaše, ani strachuj.
aFp 4,7
28 Slyšeli jste, že já řekl jsem vám: Jdu, a zase přijdu k vám. Kdybyste mne milovali, radovali byste se jistě, že jsem řekl: Jdu k Otci; nebo eOtec větší mne jest.
[e10,29]
29 A nyní pověděl jsem vám, prve nežli by se stalo, aabyste, když se stane, uvěřili.
a13,19; 16,1
30 Již nemnoho mluviti budu s vámi; neboť jde aKníže tohoto světa, ale nemáť nic na mně.
a12,31
31 Ale aby poznal svět, že miluji Otce, a jakož mi přikázání dal Otec, tak činím. Vstaňte, pojďme odtud.
 

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře