Vnitřní stavy

2. srpen 2012 | 14.24 |
Skrytý vnitřní člověk v hliněné nádobě

43 Cizozemec, kterýž s tebou přebývá, vzroste nad tebe, ty pak velice ponižovati se musíš.

44 On půjčovati bude tobě, a ty nebudeš míti, co bys půjčil jemu; on bude přednější, a ty poslednější.
...

45 A přijdou na tebe všecka zlořečenství tato a stíhati tě budou, a obklíčí tě, až i zahyneš, jestliže bys neuposlechl hlasu Hospodina Boha svého, a neostříhal přikázaní a ustanovení jeho, kteráž přikázal tobě.

7 Mámeť bpak poklad tento v nádobách hliněných, aby vyvýšenost moci byla Boží, a ne fz nás.

16 Protož neoblevujeme, bale ačkoli zevnitřní člověk náš ruší se, však ten fvnitřní obnovuje gse den ode dne.

22 Nebo ezvláštní alibost mám v Zákoně Božím podle fvnitřního člověka;

23Obnoviti ese pak duchem mysli vaší,

24 A eobléci nového člověka, podle Boha stvořeného, v spravedlnosti a v svatosti pravdy.

4 Ale ten skrytý srdce člověk, záležející v neporušitelnosti krotkého a pokojného ducha, kterýžto před obličejem Božím velmi drahý jest.

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře