lži teologů o prostředníku mezi bohem a člověkem

2. srpen 2012 | 15.30 |

teologové zévního světa,

43 Běda vám farizeům, enebo milujete první místa v školách a pozdravování na trzích.
...

[e20,46; Mt 23,6.7; Mk 12,38.39]
44 Běda vám, zákoníci a farizeové pokrytci, nebo jste ejako hrobové nepatrní, po nichž lidé chodíce, nevědí o tom, co tam jest.
45 I odpověděv jeden z zákoníků, řekl jemu: Mistře, tyto věci mluvě, i nám také lehkost činíš.
46 A on řekl: I vám zákoníkům běda, nebo eobtěžujete lidi břemeny nesnesitelnými, a sami se těch břemen jedním prstem nedotýkáte.
[eMt 23,4; Sk 15,10]
47 Běda vám, jenž evzděláváte hroby prorocké, kteréž otcové vaši zmordovali.
[eMt 23,29]
48 A tak osvědčujete a potvrzujete skutků otců vašich. Nebo oni zajisté zmordovali jsou je, vy pak vzděláváte hroby jejich.
52 Běda vám azákoníkům, nebo jste vzali klíč umění; sami jste nevešli, a těm, kteříž vcházeli, zbránili jste.
aMt 23,13

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře