Kdo a kde je vnitřní člověk ,prostředník

2. srpen 2012 | 15.32 |

36 Odpověděl Ježíš: Království mé není az tohoto fsvěta. Byť z tohoto světa bylo království mé, služebníci moji bránili by mne, abych nebyl vydán Židům. Ale nyní mé království není odsud.
30* Já a Otec ajedno jsme*.
19 I odpověděl Ježíš a řekl jim: Amen, amen pravím vám: eNemůžeť Syn sám od sebe nic činiti, jediné což fvidí, an Otec činí. Nebo cožkoli on činí, toť i Syn též podobně činí.
...

11 Amen, amen pravím tobě: Že ecož víme, mluvíme, a což jsme viděli, svědčíme, ale svědectví našeho nepřijímáte.
10 A což nevěříš, aže já v Otci a Otec ve mně jest? bSlova, kteráž já mluvím vám, sám od sebe nemluvím, ale Otec ve mně přebývaje, conť činí skutky.
19 I odpověděl Ježíš a řekl jim: Amen, amen pravím vám: eNemůžeť Syn sám od sebe nic činiti, jediné což fvidí, an Otec činí. Nebo cožkoli on činí, toť i Syn též podobně činí.
30 Nemohuť ejá sám od sebe nic činiti. Ale jakžť slyším, takť soudím, a soud můj spravedlivý jest. Nebo fnehledám vůle své, ale vůle toho, jenž mne poslal, Otcovy.
38 Já, což jsem viděl u Otce svého, to mluvím; a i vy, co jste viděli u otce vašeho, to čin
íte.

26 Nebo jakož Otec má život sám v sobě, tak jest dal i mě

 

21 Aby všickni ajedno byli, jako ty, Otče, f*ve mně, a já v tobě*, aby i oni v nás jedno byli, aby uvěřil svět, že jsi ty mne poslal.
Synu, aby měl aživot *v samém sobě*.
16 Z světať nejsou, jakož i já nejsem z světa.
18 Jakož ajsi mne poslal na svět, i já jsem je poslal na svět.
13 Ale nyní ek tobě jdu, a toto mluvím na světě, aby měli radost mou plnou *v sobě*.
23 Já ev nich, a ty ve mně, aby dokonáni byli v jedno, a aby poznal svět, že jsi ty mne poslal, a že jsi je miloval, jakožs i mne miloval.
14 Já jsem jim dal slovo tvé, a svět jich nenáviděl; nebo nejsou z světa, jako i já nejsem z světa.
26 A známéť jsem jim učinil jméno tvé, a ještě známo učiním, aby to milování, kterýmž jsi mne miloval, abylo v nich, a i já v nich.

13 Ale když přijde ten eDuch pravdy, auvedeť vás ve všelikou pravdu. Nebo nebude mluviti sám od sebe, ale cožkoli uslyší, toť mluviti bude; ano i budoucí věci zvěstovati bude vám.

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře