Kde je království a v něm vnitřní člověk

2. srpen 2012 | 15.34 |

12 I řekl: aČlověk jeden erodu znamenitého odšel do daleké krajiny, aby přijal království a zase se navrátil.
18 (4:15) Tento sen viděl jsem já Nabuchodonozor král, ty pak, Baltazaře, oznam výklad jeho. Nebo všickni mudrci v království mém nemohli mi výkladu oznámiti, ale ty můžeš, proto že *duch bohů svatých jest v tobě*.
17 Království azajisté Boží není pokrm a nápoj, ale spravedlnost a pokoj a radost v Duchu svatém.
21 Aniž řeknou: Aj, etuto, aneb aj, tamto. Nebo aj, království Boží *jestiť mezi vámi*.
...

26 Odpověděl jim Jan, řka: aJá křtím vodou, ale *uprostřed vás stojí*, jehož vy neznáte.
7 Jdouce pak, kažte, řkouce: eŽe se přiblížilo království nebeské.
20 Nebo ene vy jste, jenž mluvíte, ale duch Otce vašeho, jenž mluví fv vás.
12 Nyní tedy jdi, a já budu v ústech tvých, a naučím tě, co bys mluviti měl.
13 Nebo aj, on jest sformovatel hor a stvořitel větrů, a oznamuje člověku, jaké by bylo jeho myšlení; činí z záře jitřní tmu, a šlapá po vysokostech země. Hospodin Bůh zástupů jest jméno jeho.
18 Neboť bych se eneodvážil mluviti toho, čehož by *skrze* mne neučinil Kristus, ak tomu, aby ku poslušenství přivedeni byli pohané slovem i skutkem,
11 Amen epravím vám, mezi syny ženskými nepovstal větší nad Jana Křtitele; ale kdo jest menší v království nebeském, jestiť větší nežli on.
25 Aniž potřeboval, aby jemu kdo svědectví vydával o člověku; neb aon věděl, co by bylo *v člověku*.
25 Každé království rozdělené *samo v sobě* zpustne, a každé město neb dům proti sobě rozdělený nestane.
7 Ale Hospodin řekl Samuelovi:Nehleď na tvárnost jeho a na zrůst postavy jeho, nebo jsem ho zavrhl; neboť nepatřím, nač patří člověk. Člověk zajisté hledí na to, což jest před očima, ale Hospodin *hledí k srdci*.
24 A jestliže *království v sobě* se rozdvojí, nemůže státi království to.
31 Ale raději ehledejte království Božího, a tyto všecky věci budou vám přidány.
34 Nebo kdež jest epoklad váš, tuť bude i srdce vaše.

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře